תקנון אתר
מבוא
1. ברוכים הבאים לאתר kantina.co.il (להלן: "קנטינה' או 'האתר').
2. באתר קנטינה תוכלו לבצע רכישה של קופון לזיכוי בבתי עסק, כל זאת בכפוף לאמור בתקנון זה .
3. אנא קראו בקפידה את התנאים המפורטים בתקנון האתר (להלן: 'תקנון') מאחר והקניה כמו גם כל פעולה אחרת שתבקשו לבצע באתר או באמצעותו כפופה לתנאים המפורטים בתקנון.
4. התקנון מנוסח בלשון ניטראלית או בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הדברים מתייחסים כמובן לנשים ולגברים כאחד כמו גם לכל ישות משפטית מכל סוג.
5. רישום ו/או הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה ו/או כל שימוש אחר באתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
הגדרות
6. למונחים הבאים בתקנון זה תהא נודעת משמעות כמפורט בסעיף זה:
א. ''פעולה באתר'': כל פעולה של רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באחת משיטות המכירה הנוהגות בו ו/או גלישה באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.
ב. ''מבצע פעולה באתר'': כל אדם, או חברה או גוף או כל ישות משפטית אחרת אשר מבצע "פעולה באתר".
ג. "מכירה קבוצתית" -
ד. "קבוצת קניה" –
ה. "לקוח" – לרבות,
כללי
7. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את התקנון והתקנון מקובל עליו כתנאי לכל פעילות באתר.
8. כל מבצע פעולה באתר מסכים ומצהיר בנוסף כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תקנון זה.
9. כל מבצע פעולה באתר מבין ונותן הסכמתו לכך כי רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי פעולות באתר
10. בעלת האתר הינה יצחק ברששת בע"מ(להלן: 'החברה').
11. כל הכותרות בתקנון זה הינן לצרכי נוחות בלבד, ללא כל השפעה על תוכן התקנון. למען הסר ספק, בכל מקרה סתירה, גובר האמור בכל סעיף על פני האמור בכותרת כלשהי.
התקנון כפוף לשינויים שיחולו מכאן ולהבא בלבד
12. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
על אתר קנטינה
13. אתר קנטינה הינו אתר סחר אלקטרוני המופעל על ידי החברה. האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים (להלן: ''המוכרים'') בשיטת המכירות הקבוצתיות, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים .
14. למען הסר ספק, החברה אינה מוכרת ו/או מציעה בעצמה ו/או מספקת את המוצרים המוצגים באתר ושמימושם נעשה באמצעות קופונים. כלל המוצרים המוצעים למכירה באתר מוצעים על ידי המוכרים השונים ובשום מקרה לא על ידי החברה.
15. תפקידה של החברה הוא אך ורק להעמיד לרשות המוכרים את האתר כבמה להצגת הצעותיהם. אין לראות בחברה כמי שמוכרת ו/או מציעה ו/או מפרסמת את המוצרים לציבור או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם ו/או הצעתם ו/או פרסומם.
הזכות לרכוש ולהשתתף בשיטות המכירה באתר החברה
16. רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר כל תושב ישראלי אשר מקיים את כל התנאים שלהלן: מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
שלילת הזכות זמנית או לצמיתות
17. החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות באיזה מהמכירות ו/או בכל פעולה באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ו/או להגיש הצעות ו/או לבצע כל פעולה אחרת בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. אם מסרת במתכוון ו/או ברשלנות רבתי לדעת החברה פרטים שגויים;
ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה או המוכרים או המפרסמים באתר.
ג. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ומכל סיבה.
המוצרים מוצגים באתר באחריות המוכרים ולא החברה
19. באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: ''המוצרים'') מאת מיטב המוכרים בשיטת המכירות קבוצתיות כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.
20. כמפורט בסעיף ____ לעיל, החברה אינה מוכרת ו/או מציעה ו/או מספקת את המוצרים המוצעים באתר. החברה מעמידה לרשות המוכרים ו/או המפרסמים את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם בכל אחת משיטות המכירה הנוהגות באתר.
21. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי המוכרים. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה המוצגת לבין המוצר הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי המוכרים ובאחריותם. החברה אינה מפקחת בכל דרך שהיא על המידע ונכונותו; אינה נושאת בכל אחריות לגביו וממליצה לבדוק את מחירי השוק של המוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על המוכרים.
22. במידה וישנו קישור (''לינק'') באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באותם קישורים ו/או בקשר אליהם.
23. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של המוכרים בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאי כל מוכר אך אינו חייב, להגדיל את הכמות המוצעת במהלך המכירה.
רישום באתר
24. בעת הרישום יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.
על מנת להשלים את תהליך הרישום באתר עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים של הקונה, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה. בכל מקרה, קונה כזה שלא מסר פרטים מלאים יהיה מחויב בתוצאות קנייתו ו/או פעולתו לכל דבר כל עוד לא הודיעה החברה אחרת בכתב .
25. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים אינך זכאי לבצע פעולות באתר, לא תוכל להשתתף במכירה והמוצר לא יסופק לך.
26. החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה או כמפורט בסעיף ___ להלן.
27. למעלה מן הצורך מובהר בזאת כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על פי חוק. בנוסף, החברה ו/או המוכרים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מוסרי פרטים כוזבים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למוכרים ו/או לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה ו/או כל פעולה באתר
הליך המכירה
28. מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי החברה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.
29. כמפורט לעיל בהרחבה, ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר, הנמסר באחריותו הבלעדית של המוכר ומחירו של המוצר כפי שמוצע על ידי המוכר.
המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי המוכר. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים .
מכירות קבוצתיות
30. בכדי לרכוש מוצר במכירה קבוצתית, תתבקש להירשם לקבוצת קניה.
31. בעת רישומך לקבוצת קניה, תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף במכירה. למען הסר ספק, הרשמה לקנייה קבוצתית הינה קנייה מיידית של המוצר הנכנסת לתוקף מיד עם התגבשות קבוצת הקניה על פי הקבוע בתקנון.
32. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף קניה קבוצתית הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן ביחס לרוכש המסוים והן ביחס להתגבשות הקבוצה.
אספקת המוצרים
33. אספקת המוצרים תבוצע על ידי המוכרים ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
תשלום
34. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
35. קניה שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור המוצר.
36. חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.
במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בס' ___.
ביטול מכירות על ידי החברה
37. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש חריגה או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שמסר המשתתף בעת רישומו). החברה לא תשא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית.
38. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל כל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
א. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
ב. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.
ג. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
ד. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית
ה. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
ו. החברה ו/או המוכר רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.
זכות ביטול נוספת במקרה של מכירה קבוצתית
39. לחברה שמורה הזכות לבטל את המכירה הקבוצתית עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי לגבי שאר הנרשמים.
ביטול קניה ו/או עסקה על ידי לקוח
40. בקשה לביטול הזמנה במכירה כלשהי כפופה לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. הבקשה תופנה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות (יש להקפיד על קבלת אישור פניה ) או באמצעות דואר רשום. הבקשה תכלול את פרטי המציע ו/או הלקוח כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה.
41. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי (המאוחר מביניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות .
42. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
א. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
ב. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
ג. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
ד. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
ה. בכפוף לאמור לעיל, החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוח מול המוכרים למצוא פתרון הולם במידה והלקוח יהיה מעוניין בהחזרת המוצר.
דמי ביטול
43. בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך ובניכוי דמי משלוח . חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
44. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי המוכר או על ידי החברה. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד מי מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן המוכר והן החברה יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
45. במקרה של ביטול עסקה בהסכמת המוכר המציע עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו המוצר נמסר לך ולהודיע לו על כך.
סודיות ופרטיות
46. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ביצוע פעולות באתר. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר זולת למוכרים ו/או לגורמים דרושים מטעמם וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר.
47. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
48. החברה שומרת לעצמה הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו''ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.
49. החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
א. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים.
ב. אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
ג. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה; בהתאם לנדרש בנסיבות העניין.
ד. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.
ה. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים מכל סוג, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.
אחריות
50. החברה אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.
51. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו''ב.
52. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות בו אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, או יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
53. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
54. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית מצדם של מבצעי פעולות באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
55. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.
דין ישראל
56. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
השיפוט בירושלים
57. פעילות האתר מתבצעת מן העיר ירושלים. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט שבירושלים הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.